چهارشنبه 19 مرداد 1401 _
 منوی اصلی
 
 
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب پارکینگ در محدوده شهرداری منطقه 4

اجرای رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب پارکینگ  در محدوده شهرداری منطقه 4 اجرای حکم رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب پارکینگ در محدوده شهرداری منطقه 4 واقع در قطران با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.
يکشنبه 16 تير 1398

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان شایق

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان شایق اجرای رای کمیسیون ماده 100در خیابان شایق واقع در محدوده شهرداری منطقه دو با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.
دوشنبه 27 خرداد 1398

بازدید معاون اجرایی شهرداری تبریز از محدوده شهرداری منطقه10 تبریز

بازدید معاون اجرایی شهرداری تبریز از محدوده شهرداری منطقه10 تبریز معاون اجرایی شهرداری تبریز از محدوده شهرداری منطقه10 تبریز بازدید کرد.
دوشنبه 20 خرداد 1398

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان استاندارد تبریز

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان استاندارد  تبریز اجرای رای کمیسیون ماده 100در خیابان استاندارد واقع در محدوده شهرداری منطقه یک با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.
دوشنبه 20 خرداد 1398

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان گلشهر تبریز

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان گلشهر  تبریز اجرای رای کمیسیون ماده 100در گلشهر کوچه شایق واقع در محدوده شهرداری منطقه دو با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.
دوشنبه 20 خرداد 1398

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در میدان بزرگ ولیعصر تبریز

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در میدان بزرگ ولیعصر تبریز اجرای رای کمیسیون ماده 100درمیدان بزرگ ولیعصر واقع در محدوده شهرداری منطقه یک با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.
سه شنبه 24 ارديبهشت 1398

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان فیضیه تبریز

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان فیضیه تبریز اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خیابان فیضیه واقع در محدوده شهرداری منطقه4 با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.
دوشنبه 23 ارديبهشت 1398

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده100 یک واحد مسکونی در کوی باغچه بان

اجرای رای کمیسیون ماده100 یک  واحد مسکونی در کوی باغچه بان اجرای حکم رای کمیسیون ماده 100 در مورد جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک واحد مسکونی واقع در کوی باغچه بان محدوده شهرداری منطقه2 با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.
يکشنبه 22 ارديبهشت 1398

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب مغازه در محدوده شهرداری منطقه 4

اجرای رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب مغازه در محدوده شهرداری منطقه 4 اجرای حکم رای کمیسیون ماده 100 جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی یک باب مغازه در محدوده شهرداری منطقه 4اول خیابان40 متری با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.
شنبه 14 ارديبهشت 1398

با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت؛

اجرای رای کمیسیون ماده 100 در محدوده شهرداری منطقه 4اول خیابان 40 متری

اجرای رای  کمیسیون ماده 100 در محدوده شهرداری منطقه 4اول خیابان 40 متری اجرای رای کمیسیون ماده 100 در محدوده شهرداری منطقه 4اول خیابان40 متری با مشارکت معاونت اجرایی شهرداری تبریز انجام گرفت.
شنبه 31 فروردين 1398